Последни статии

Посетители

В момента има 7 посетителя в сайта

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Лична карта, Паспорт

 1. Документ за самоличност – представя се на гишето на паспортна служба
 2. Получава се заявление – разпечатка
 3. В банка се заплаща държавна таксасъгласно Тарифа 4 – МВР
 4. На гишето се представя заявлението и платената такса
 5. Извършва се снимане и снемане на биометрични данни
 6. С едно заявление може да се поиска издаване едновременно на лична карта и паспорт. В този случай трябва да са заплатени съответните такси за всеки документ за един и същ вид услуга / обикновена, бърза или експресна/
 7. Персоналният документ за самоличност се получава лично от заявителя и по изключение – от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно и:

-         попълване на съответната графа за получаване в заявлението;

-         връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв

 


 

При загубване, кражба или унищожаване на документ за самоличност лицето подава писмена декларация – образец

 

При подаване на заявление за издаване на първи документ за самоличност / лична карта и паспорт/ се изисква удостоверителен документ за раждане.

Заявление за постоянен адрес – от съответната служба ГРАО по постоянен адрес.

При настъпили изменения в личните данни, лицето представя и документи по гражданско състояние:

-         удостоверение за раждане;

-         удостоверение за граждански брак;

-         удостоверение за промяна в гражданството и други.

 

Заявлението за издаване на паспорт или заместващ го документ на малолетни и непълнолетни лица и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.

Към заявлението се прилага и фотокопие на удостоверението за раждане.

 

 

 

 

Закон за българските лични документи

§ 21а ( Нов – ДВ,бр.102 от 2009 г.)

Срокът на валидност на личните карти с изтичащ срок на валидност през 2010 година се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане на удължение 6-месечен срок .

 

§21б ( Нов – ДВ,бр.102 от 2009 г.)

Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство с изтичащ срок на валидност през 2010 година се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето новото свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичане на удължение 6-месечен срок.

 

Цени / такси/ на документи за самоличност

 

ПАСПОРТ

Обикновена услуга

до 30 дни

Бърза услуга

3 раб. дни

Експресна услуга

8 раб. часа

Първи паспорт на лица до 14 години

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на

лица до 14 години

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица от 14г. до 58 г.

40лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица от 58г. до 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 години

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорт на инвалиди

над 50 %

3 лв.

6 лв.

15 лв.

 

 

ЛИЧНА КАРТА

Обикновена услуга

до 30 дни

Бърза услуга

3 раб. дни

Експресна услуга

8 раб. часа

 

Първа л.к. на лица от 14г. до 16г.

Без такса

 

 

Следваща л.к. на лица от 14 г. до 16 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

Л.к. на лица от 16 г. до 18 г.

13 лв.

26 лв.

65 лв.

Л.к. на лица от 18 г. до 58 г.

18 лв.

36 лв.

90 лв.

Л.к. на лица от 58 г. до 70 г.

11 лв.

22 лв.

55 лв.

Л.к. на лица над 70 г.

Без такса

 

 

Л.к. на инвалиди

над 50 %

2 лв.

4 лв.

10 лв.

 

 

БЪРЗИ И ЕКСПРЕСНИ УСЛУГИ СЕ ИЗВЪРШВАТ

САМО В ОД „ ПОЛИЦИЯ” – ЛОВЕЧ

 

Свидетелство за управление

на моторно превозно средство

Обикновена услуга

до 30 дни

Бърза услуга

до 10 раб. дни

СУМПС на лица до 58 г.

25 лв.

50 лв.

СУМПС на лица от 58 г. до 70 г.

11 лв.

22 лв.

СУМПС на лица над 70 г.

Без такса

Не се издава

СУМПС на инвалиди

3 лв.

6 лв.

 

 

БЪРЗА УСЛУГА СЕ ИЗВЪРШВА САМО В „ КАТ” – ЛОВЕЧ

 

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ ПОЛИЦИЯ”  ГРАД ТРОЯН

СЪОБЩАВА :

 

От 29.03.2010 г. в паспортна служба започва прием на заявления за новите лични документи с биометрични данни – обикновена поръчка. Освен заявления за нови лични карти и паспорти ще се приемат и заявления за свидетелства за управление на МПС / СУМПС/, само в случаите когато изтича срока на валидност и ако заедно с това се подават заявления за лична карта или паспорт.

При подаване на документи за подмяна на СУМПС е необходимо да се представи медицинско свидетелство . Получаването на готовите СУМПС ще става в сектор „ Пътна полиция” ОДМВР – Ловеч.

 

Обикновената услуга за лични карти и паспорти в РУП – Троян става за 30 работни дни.

 

 

Всеки петък до обед инвалидите ще бъдат приемани в паспортна служба с предимство.

Необходими документи за издаване на български лични документи за самоличност на лица с инвалидност над 50 % :

За лична карта:

 1. 1. Вносна бележка от 2 лв.
 2. 2. Решение на ТЕЛК / фотокопие/
 3. 3. Лична карта

За паспорт:

 1. 1. Вносна бележка от 3 лв.
 2. 2. Решение на ТЕЛК/ фотокопие/
 3. 3. Задграничен паспорт / ако притежава/

За СУМПС:

 1. 1. Вносна бележка от 3 лв.
 2. 2. Медицинско свидетелство
 3. 3. Решение на ТЕЛК
 4. 4. СУМПС

 

 

С цел да не се връщат гражданите при подаване на заявления за „ Български документи за самоличност” всички лица, родени в гр. Априлци до месец април 1976 година задължително да представят актуален акт за раждане в оригинал и копие от него / може и незаверено/.

 

Поради образувалите се опашки Ви уведомяваме, че старите документи са валидни до посочения в тях срок и не е нужно да се издават нови. За тези на които срока изтича през 2010 година същият е удължен служебно с шест месеца за ползване вътре в страната. Това не е подмяна на документи, а само тези с изтекъл срок се заменят с нов образец.

 


При изтичане срока на валидност на карта и  разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващите чужденци в Република България, чужденците трябва да представят в група „ Миграция” при ОДМВР – Ловеч следните документи издадени от община или кметство по местоживеене :

 1. 1. Удостоверение за постоянен адрес
 2. 2. Удостоверение за вписване в регистрите на населението

 

Снимки ПТП

RSS синдикатор

RSS синдикатор

Анкета

Одобрявате ли нашият сайт?